như tiêu đề e nhận cua khách cay nokia x rm-980 khong nhan the nho ,may chưa lam gi ,a e co lam qua giúp e với ,cam on a e nhieu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]