--------- 2016-04-10 18:53:14 ---------
SigmaKey 2.15.08b2 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
Mot Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.0.8-g5f63356 (hudsoncm@il93lnxdroid52) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Jun 28 00:22:05 CDT 2012
Phone model: motorola XT885
Android 4.0.4; Firmware: 6.7.3-135_YIC-8; Date: Thu Jun 28 00:05:12 CDT 2012
Version: 6.7.3-135_YIC-8
Baseband Firmware: U_04.16.00R...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]