Samsung galaxy S6 G920 BRICKED treo logo flash failed fix ok tại Bình Dương

Samsung galaxy S6 G920 BRICKED Samsung từ chối bảo hành
* Knox nhảy 1 từ chối bảo hành

* Brick lỗi software flash stock rom, flash fail Sboot.bin.... hidden.img failed

* Fix treo logo samsung Galaxy S6 lỗi kernel,

* fix unbrick sau khi lên nguồn Blank imei không thể gọi

* write super imei nghe gọi ok..
Liên hệ 0909.877791 (Mr.Nam)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]