Huawei G8 RIO-L01 fix lỗi treo logo ở đâu tại TPHCM, Huawei G8 RIO-L01 fix lỗi treo recovery ở đâu tại TPHCM
- Chúng tôi nhận unbrick Huawei G8 RIO-L01,sửa lỗi Huawei G8 RIO-L01 treo logo, treo recovery sau khi factory reset.
- Làm không tháo máy hay bung máy,sau khi sửa lỗi huawei g8 treo logo xong thì cập nhật,up rom hay factory reset sẽ không bị lại

-- Ngoài ra chúng tôi còn nhận sửa lỗi,mở...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]