Nokia 101 chập nguồn nhẹ, kẹp dòng không thấy nóng khó phát hiện. AE gỡ con gần tụ ăn ten trong hình !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]