Unlock S6 Edge Plus G928T Hàng Xách Tay Mỹ ok

Mã:
Security:= OFF Unsecure device
model:= SM-G928T
Androids Version:= 5.1.1
Description Version:= zenltetmo-user 5.1.1 LMY47X G928TUVU2COJ5 release-keys
Platform:= exynos5 [ samsungexynos7420 ] [ unknown ]
Baseband:= G928TUVU2COJ5
VER:= G928TUVU2COJ5/G928TTMB2COJ5/G928TUVU2COJ5/G928TUVU2COJ5
Carrier := TMB_USA
Network Mode := 0
Simstatus:= NETWORK_LOCKED
BusyBox version := 1.22.1
IMEI-1 = null or empty
ANDROID-ID =...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]