Samsung S5220R Convert S5220 Tiếng Việt Ok:

File : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Kèo cafe buổi sáng

Selected model: S5220
Selected com port: COM3
Selected speed port: 921600
Phone must be OFF
Press * and connect phone by USB cable
Connecting to Device... OK
Sending preloader ... OK
Sending loader ... OK
Erasing ... OK
Sending...S5220DXLC2_psi.fls (psi.fls)
Writing ... OK...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]