em có 1 con Viettel mất rom. Chỉ vào được factory Mode anh chị nào có cho em xin với. Cảm ơn nhiều!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]