minh chạy con iphon 3s băng fimware 6.1.6 nhưng cư chay xong máy loat gân song thi treo cap đia con itunes bao lôi 1 ai đa găp chi giup minh vơi cam ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]