Mình fix ime máy GT-N9006 MTK6572 china
Máy lúc đầu ime null không có sóng 3g ,fix có ime sóng 3g ok luôn
1.Root máy trước rùi làm theo hướng dẫn bên dưới
ACE : nhấn thank + tý điểm khích lệ tinh thần
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bấm lệnh : *#*#3646633#*#*. Or- *#3646633#*
1]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]