Cài tiếng việt S6 AT&T G920A G920AUCU3BOJ9 5.1.1 ok
Cài trên nền stock G920AUCU3BOJ9 5.1.1 mới nhất
Hard reset không mất tiếng việt
Fix lỗi wifi không tự nhớ khi khởi động lại
Fix lỗi máy hay tự đứng và reboot...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]