Nokia Asha 309 RM-843 Nạp Tiếng Việt Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Number of Image Files: 3

Processing Image File :
rm843__05.85.mcusw
CMT Type : XG223
CMT Algorithm : XG223_V0 ALG
Secondary Sending Speed : 650000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 6500000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 90
Entry Point: 0x037D
Page Format : -1
MAX PAGE : 0x00080000

Processing Image File :
rm843__05.85.ppm_v
CMT Type :...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]