Ai có file ro0t samsung S4(SC-04E)4.4.2 cho em với???


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]