Em nhận cây Masstel M402 của khách bị lỗi tự bật 3G.Flash bằng tool SP Flashtool báo done nhưng bật nguồn k lên.Cao thủ nào rành về cái này giúp em với.Khách dí quá giờ chả lẽ đền máy ^^

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]