Nhận cây Nokia Lumia X2 sạc không báo gì câu sợ dây đồng ok
Ai biết rồi xin chém nhẹ tay
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]