trước cơn bão samsung 2016 làm bao ae mobai đau đầu. mạn phép lập thớt chia sẻ file sboot để ae đong lúa. ai biết rồi vui lòng bỏ qua nhé. file còn thiếu nhiều sẽ được cập nhật liên tục. ae coppy and pass vui lòng ghi rõ: nguồn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] thank:050:

N920C - OJ5 = [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
N920G -J4 = www.4shared.com/rar/XLi7qmjNba/SBOOT_N920G_OJ4.html
N920I -OJ4 = http://www.4shared.com/rar/St4kjiDLba/SBOOT_N920I_OJ4.html
N920K - OJ4 = http://www.4shared.com/rar/VwocP9A9ce/SBOOT_N920K_OJ4.html
A800I - OJ3 = http://www.4shared.com/rar/nYwUVd2Eba/SBOOT_SM-A800I_OJ3.html
A800IZ -OJ1 = http://www.4shared.com/rar/cpN71xzGce/SBOOT_SM-A800IZ_OJ1.html
A800YZ - = http://www.4shared.com/rar/gXjzDSqQba/SBOOT_SM-A800YZ.html
G920A -OJ7 = http://www.4shared.com/rar/YtHougoice/SBOOT_SM-G920A_OJ7.html
G920AZ -OJ6 = http://www.4shared.com/rar/RrY7KAjmba/SBOOT_SM-G920AZ_OJ6.html
G920F - = http://www.4shared.com/rar/TvZ40Qiqba/SBOOT_SM-G920F.html
G920G1 -OI5 = http://www.4shared.com/rar/HboVEnM6ce/SBOOT_SM-G920G1_OI5.html
G920I -OGA = http://www.4shared.com/rar/g1HOAMKjce/SBOOT_SM-G920I_OGA.html
G920I - OJ6 = http://www.4shared.com/rar/yulHXSsVba/SBOOT_SM-G920I_OJ6.html
G920K -OJ2 = http://www.4shared.com/rar/z7gvP**Dce/SBOOT_SM-G920K_OJ2.html
G920K -PAD = http://www.4shared.com/rar/jRafdU7dba/SBOOT_SM-G920K_PAD.html
G920L -OJ2 = http://www.4shared.com/rar/ykB3QqOTba/SBOOT_SM-G920L_OJ2.html
G920P -OH1 =http://www.4shared.com/rar/0e3HO7cDce/SBOOT_SM-G920P_OH1.html
G920R4 -OD3 = http://www.4shared.com/rar/GgB5NW4Sba/SBOOT_SM-G920R4_OD3.html
G920R7 -OE6 = http://www.4shared.com/rar/8DNOSNeEce/SBOOT_SM-G920R7_OE6.html
G920S -OJ1 = http://www.4shared.com/rar/actaKEkmce/SBOOT_SM-G920S_OJ1.html
G920S -PAC =http://www.4shared.com/rar/jjBuLCFSba/SBOOT_SM-G920S_PAC.html
G920T1 -FB = http://www.4shared.com/rar/UId9OQjnce/SBOOT_SM-G920T1_OFB.html
G920T1 -OJ6 = http://www.4shared.com/rar/9mzSdC1Jba/SBOOT_SM-G920T1_OJ6.html
G920T -OF6 = http://www.4shared.com/rar/vZp5UPO-ce/SBOOT_SM-G920T_OF6.html
G920T -OJ7 = http://www.4shared.com/rar/1CYry2ojba/SBOOT_SM-G920T_OJ7.html
G925A -OJ7 = http://www.4shared.com/rar/GwQetG7Nce/SBOOT_SM-G925A_OJ7.html
G925F -OD4 = http://www.4shared.com/rar/XIbdfkBece/SBOOT_SM-G925F_OD4.html


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]