Remove account Google, Reset FRP Sony Xperia Z5 501SO Done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004

[ llcomm: 00400000,00008000 ]
DEVICE ID: 01ACA310
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MSM8994_50"

PHONE IMEI : 353674072xxxxxx
MODEL (from GDFS): 501SO

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]