Nhận Khách Cây Sony Xperia Z5 E6653 Xách Tay Từ Úc Về (Mạng Telus) Tình Trạng Đàm Thoại Nói Bên Kia Ko Nghe Thấy Gì ! Chỉ Nghe Tiếng Vang...

Tiến Hành Flash Stock Rom v5.1.1 Không Giải Quyết Được Vấn Đề.
Flash Stock v6.0 Đụng Nóc, Fix OK.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]