Thông Tin Galaxy Grand i879 Tiếng Việt + CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock ổn Định ít Hao Pin
Cài CH Play Galaxy Grand i879 Mật Định Không Có
Root Máy Build Tar Xóa Sạch App China Không Cần Thiết...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]