Mã:
Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.2.5
--------------------------------------------------------------------------------
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM31
Selected model: H950
Reading info...
Could not detect mode!
Performed by 2.2.5 software version.
--------------------------------------------------------------------------------
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM40
Selected model: H950
Reading info...
Model ID: LG-H950
IMEI: 357505-06-041572-3
Android...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]