Cũng là nhận thấy nhu cầu anh em muốn đổi thông tin cá nhân của phone, muốn lấy thương hiệu...
Hay vừa up cái ROM vào máy mà thông tin....xấu quá, cho nó về zin vẫn ok
Mà tool của BS Linh pro quá chạy trên Ubuntu nên mình viết trên Windows cho nó....dân dụng
Ver1
Đổi thông tin lấy file từ phone vào máy tính xử lý
Đổi thông tin trong file srings.xml của Settings
Máy có thông tin rồi hay máy chưa có thông tin đều đổi ok
Đổi xong build xong có lệnh chép vào lại luôn

Chỉ cần chỉnh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]