Test tool build rom chip MTK
__________________________________________________ ___________
Chức năng chính của tool:
A. Chép apk việt hóa vào tool:
1. All ver theo menu chọn 1 hay nhiều apk
2. All ver tất cả apk
3. Chức năng đặc biệt chép phone AT&T fix & xóa app AT&T auto.
B. Build rom & fix lỗi của những ver mình viết trước đây:
1. Samsung support theo source code 6.0.1
2. Chip MTK support image...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]