X909T oppo tiếng việt ok
chỉ cần 1 file duy nhất tiếng việt ok ,anh em việt hóa nhìn log [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +baksmali)> apktool b "C:\APKTOOL 1.5.2 (fix smali +
baksmali)\framework-res"
W: Could not find sources
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
aapt: warning: string 'managed_roaming_dialog_cancel_button&#039 ; has no default...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]