Tình trạng máy như sau ...
unlock ok bằng Setool...
convet sang LT18i ok..
Dùng được 30 phút , tắt nguồn thay SIM khác giờ bật không lên nguồn
chích điềm testpoint thì nhận (COM)
ACE ai có giải phát xin chỉ giáo ... cảm ơn anh chị nhiều
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]