Ace nào giúp e vượt lỗi với ạ...thank!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]