share cho anh em tool down stock fimware all samsung.
cảm nhận 90% là ok. file chuẩn 4 file
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link tool

mở tool báo lổi ji thì anh em coi có cài đủ netframword chưa nha...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]