ATF nó repai emmc đc mà chưa bao giờ sử dụng đến.
bác nào có file chia sẻ cho em ít với.
em về vọc vạch cái ATF
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]