Unlock Samsung G531F G531FXXU1APC2 5.1.1 ok
Read EFS, Read Cert, Dump file G531F ok
Cài tiếng việt G531F trên nền stock G531FXXU1APC2 5.1.1 ok
Hard reset không mất tiếng việt​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]