tat nguon cam sac len nokia treo, con bat nguon cam sac ko bao gi, da thay chan sac , nap lại fw thay may qua bin roi van zay, lắc u do ap cho chan sac van co (v) a.e ai lam qua roi xin giup do


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]