Gionee p2s treo logo bác nào có file nạp qua vocano cho e xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]