sau nhiều ngày đục đẽo mò mẫm

đã dò ra pinout emmc full của em E160k

repaid thành công, chia sẻ cùng ace cho vui mừng

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]