LG MyTouch E739 Treo Logo Unbrick / Up Rom OK

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:

Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.1.9
Connecting to server support.octoplusbox.com:82...OK
Authorizing...OK
--------------------------------------------------------------------------------
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM85
Selected model: E739
Reading info...OK
Mode: Emergency
Model ID: BS/E739/7D
Opening...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]