LG Optimus Sol E730 Nạp Tiếng Việt Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Flashing firmware from D:/LGETOOL LG/E730/LGE730AT-00-V10c-ESA-XX-MAY-08-2012+0-DZ.sbf
File reported model: E730
Checking Firmware File...
Checking Firmware File: OK
Checking Emergency Mode...
Mode: Emergency
Checking connect in Emergency Mode...
Checking connect in Emergency Mode: OK
Set Trust Mode...
Set Trust Mode: OK
Get DloadParams...
Get DloadParams: OK
Send Partition Table...
Send Partition Table:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]