ai có sơ đồ đường thẻ e nó cho e xin với ak.thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]