máy báo lỗi nóng nóng máy ạ
Chú ý:
- Bài post sai box
- Tiêu đề cần ngắn gọn rõ ràng (đã edit)[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]