Sony Z5 SO-01H dính tài khoảng google account do format máy hay chay lai phần mềm
Phiên bản 6.0 không vào setting giống như 5.1.1 - next tới là tới khung nhập tài khoảng
Hạ về 5.1.1 sẽ báo lỗi android process đã dừng liên tục và tự reset máy
Gỡ bỏ thành công google account Sony Z5 SO-01H
Nạp firmware - format máy không bị lại
Up thêm thông tin cho ngày mới
vài hình ảnh em nó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]