như tiêu đề . men còn rất đẹp chưa qua sửa chữa . nạp lại file thì
Getting MCU ID


MCU ID: 0x2293
FLASH ID0: 260600EC SAMSUNG (SEC) -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
FLASH ID1: 00010000 Flash -> not used Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 86 05 A4 01 20 A2 25 14
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
P-key nokia module version 01.02
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\


Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RH-112\
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
Scanning ini files...
Checking path: \Products\RH-112\
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10aa
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10aa
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Changing flashing settings...
Checking path: \Products\RH-112\
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10mr
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10mr
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Backing up PM Field 208 as RPL...
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup imei...
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
Booting phone...
MCU ID: 0x2293
BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_2nd.fia
Loader version: 04.46.01 -> Revision: 0007
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
FLASH ID0: 260600EC SAMSUNG (SEC) -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
FLASH ID1: 00010000 Flash -> not used Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 86 05 A4 01 20 A2 25 14
Flash ID is 0x0626EC00
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_amd.fia
Loader version: 04.46.01 -> Revision: 0007
Loader size is 0x7528; Loader chk: 3a
Loader is ready...
P-key nokia module version 01.02
MSID: 84752ADAA0D60295138C9DED02
MSID decoded: 3E4EBAE900D62B61A8000000
FAID: 57DE510B71B15D52EE563CD9
Operation took 0 minutes 15 seconds...
Erasing...
Found 5 interval(s) to erase
Erasing area: 01000000 - 0100FFFF...
Erasing area: 01010000 - 013AFFFF...
Erasing area: 013B0000 - 013EFFFF...
Erasing area: 017C0000 - 017EFFFF...
Erasing area: 01FC0000 - 01FEFFFF...
Operation took 0 minutes 29 seconds...
Writing...
Permanent Data Restore FAILED!
Operation took 11 minutes 38 seconds...
Restarting MCU...
Failed! Aborting!
Mong ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]