Unlock mở mạng Samsung Galaxy S II T-Mobile SGH-T989 ok
Selected model: T989
Selected port: COM7 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
PDA/CSC version: T989UVLI4/T989TMBLI4
Phone version: SW VERSION :None
Phone HW: REV0.1
Cal date: 2012.04.04
IMEI: 35960504527973
Phone S/N: R21C36BRYV
Build: M9200B-SCAQCSZD-3.4.701096
Reading security... OK
Searching server... OK
NET lock: 36908604
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
For check lock...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]