như tiêu đề em có con c2-00 gọi đi báo ngoài vùng, tìm kiếm mạng ok nhưng không truy cập được mạng. em mới vào nghề phần sóng sánh em gà các bác giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]