Unlock mở mạng LG Optimus L90 T-Mobile D415 bằng code ok

LG IMEI:01420900564xxxx NCK=9976560091384872 NSCK=6225003437172031 SPCK=5398723598038400 CPCK=6016827979805572 SIMCK=9297370269263844


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]