Unlock mở mạng LG KH8400 ok
Mã:
Connecting with KH8400
Action cancelled
Connecting with KH8400
Connected
Receiving phone info
Getting phone info
Model: KH8400
Platform: LG Qualcomm
Software Platform: AMSS
SDRAM Size: 128 MB
NAND Flash Size: 256 MB
CPU: MSM6280
Firmware Released: Aug 7 2012 18:58:37
Firmware Compiled: Aug 05 2010 09:00:00
Firmware Version: KH840204/Q6270B-KPTZL-2.1.30T
IMEI: 352193-05-316xxxx
Bluetooth Address: 58:A2:B5:61:54:3E
Connect mode: Normal
Info...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]