nhận khách máy 4s nóng nguồn khi cắm sạc và vào mạng wifi em mở ra thì máy đẹp leng keng trả biết làm gì đây ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]