tinh hinh em nhận con s3 không nhận sim ..kiêm tra tren main thì cháy con L132 em da câu lại va thay bo sim roi cũng khong dc ae giup em vơi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]