Như tiêu đề máy bị rơi nước, giờ bật lên màn hình tối om. a/e có sơ đồ hay giải pháp giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]