Rom Stock 6.0.1 Samsung Galaxy S6 G920V
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA: G920VVRU4CPC2
CSC: G920VVZW4CPC2
CHANGELIST: 7225323
BUILD DATE: 18.03.2016
Android security patch level: 01.04.2016
File :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]