[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: T999V
Selected port: COM198 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SGH-T999V
Android version: 4.4.2
Product code: SGH-T999MBBGLW
Phone version: T999VVLUFNH2
PDA version: T999VVLUFNH2
CSC version: T999VYVLFNH2
IMEI: 353101050834067
Phone S/N: R21D92QHFLZ
Checking Super user right... true
Backuping MMCBLK... OK
Checking phone at COM198...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]