anh e nào gặp rồi giúp với ,sim 2 vẫn nhận bình thường ,tổng trở vẫn còn mà không nhận


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]