Vẫn nhận sim bình thường, tìm mạng vẫn ra đầy đủ các mạng, nhưng biểu tượng cột sóng xám và không thể thực hiện cuộc gọi hay nhận cuộc gọi tới được. Nghi ngờ do lỗi phần mềm nhưng không có box chạy. Dùng nokia recovery tool thì nó thế này.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhờ anh em forum có kinh nghiệm chỉ giáo

Thankss
Vẫn nhận sim bình thường, tìm mạng vẫn ra đầy đủ các mạng, nhưng biểu tượng cột sóng xám và không thể thực hiện cuộc gọi hay nhận cuộc gọi tới được. Nghi ngờ do lỗi phần mềm nhưng không có box chạy. Dùng nokia recovery tool thì nó thế này.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhờ anh em forum có kinh nghiệm chỉ giáo

Thankss

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]