kèo mưa gió chống đói
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Number of Image Files: 3

Processing Image File :
rm837__03.32.mcusw
Processing Image File :
rm837__03.32.ppm_s3
Processing Image File :
rm837__03.32.image_s3_059P4V3
[]: Found 1 active devices.
[Nokia C2-00 USB Phonet]: Opening Connection
[Nokia C2-00 USB Phonet]: Port opened OK!

SW: V 03.32 25-09-12...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
kèo mưa gió chống đói
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Number of Image Files: 3

Processing Image File :
rm837__03.32.mcusw
Processing Image File :
rm837__03.32.ppm_s3
Processing Image File :
rm837__03.32.image_s3_059P4V3
[]: Found 1 active devices.
[Nokia C2-00 USB Phonet]: Opening Connection
[Nokia C2-00 USB Phonet]: Port opened OK!

SW: V 03.32 25-09-12...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]