HTC One M8s m8ql_tuhl add CH Play, Tiếng Việt ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

I:\adb>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.1000
(bootloader) version-baseband: 1.0.U20401.1@50
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 1.02.997.101
(bootloader) version-misc: XA MFG
(bootloader) serialno: HT518YS00055
(bootloader) imei: 35822--13132
(bootloader) imei2: Not Support...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC One M8s m8ql_tuhl add CH Play, Tiếng Việt ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

I:\adb>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.1000
(bootloader) version-baseband: 1.0.U20401.1@50
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 1.02.997.101
(bootloader) version-misc: XA MFG
(bootloader) serialno: HT518YS00055
(bootloader) imei: 35822--13132
(bootloader) imei2: Not Support...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]